This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

php: ftp_rawlist returns bool(false)

sh1t
Added by about 3 years ago

Theo tài liệu thì ftp-rawlist sẽ trả về một mảng chỉ danh sách các tập tin trong thư mục ftp.

Vì một lỗi gì chẳng hiểu nổi, một kịch bản trước đây của mình chạy rất tốt nay tự nhiên tắt ngúm. Sau một hồi dò tìm thì thấy kết quả mà hàm ftp-rawlist trả về lại là bool(false), làm cho kịch bản sai tè le :D Tìm trên mạng thì thấy một số nơi nói đây là bug trong vài phiên bản php. Nhưng mình không tìm thêm làm gì nữa. (Bản php mình đang xài là php5-5.2.12.)

Hàm trả về giá trị boolean trong khi giá trị mong đợi là array.

Quái quỷ. Điên khùng!


Comments