This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

f 1, f 2,...

kịch bản tắt để trích ra trường thứ $n...
Added by over 4 years ago

Cập nhật: Bản mới nhất của kịch bản này có ở tài liệu wiki

Để lấy ra trường thứ $n từ phần input bằng gawk, ta có thể dùng

cat input_file | gawk '{print 2}'

Có nhiều bài toán cần trường thứ 1, thứ 2,... Ta sẽ tạo một kịch bản tắt như sau

#!/bin/bash

# tập tin $HOME/bin/f với mod=700

# f <number> <input>
# get to field <number> from input

field="$1" 
file="$2" 

[ ! -z "$field" ] || field=1

if [ -z "$file" ]; then
    gawk "{print \$$field}" 
else
    gawk "{print \$$field}" $file
fi

Bây giờ, để dùng f để lấy trường thứ 4, thứ 9:

$ cat input_file | f 4
$ cat input_file | f 9

Trong toàn bộ blog này, ta sẽ dùng kịch bản này để phân tích các trường :)


Comments