This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

vài trục trặc với TCPsocket

not easy as you see :D
Added by about 3 years ago

  1. Sau khi socket được mở, phải có một khoảng thời gian chờ cho tới khi response đầu tiên tới được phía client. Làm thế nào để xác định khoảng thời gian chờ này? Ví dụ, khi dùng telnet, thấy xuất hiện thông tin về SMTP server thì ta đã có thể sẵn sàng gõ lệnh vào.
  2. Trạng thái của socket có thể xem được, bằng cách dùng socket.stat (điều này cho thấy, socket là một tập tin đặc biệt.
  3. Nếu socket đang rỗng, khi socket.stat.size ==0, việc dùng .recv, .gets, .read,... đều gây nên thời gian chờ vô hạn. Chính xác phải là sock.recv(sock.stat.size) (nhận đúng số bytes hiện có trong socket).
  4. Làm thế nào để xác định trạng thái hiện thời của socket (đang sẵn sàng để đọc, sẵn sàng để ghi, đang đọc, đang ghi, ...)

Comments