This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

pipe và crontab

điều chỉnh crontab bằng kịch bản
Added by about 3 years ago

Thông thường, để điều chỉnh nội dung cron thì dùng crontab -e. Một số trường hợp phải thay đổi editor thì dùng EDITOR=nano crontab -e chẳng hạn.

Đôi khi, ta có thể sử dụng các kịch bản bên ngoài để điều chỉnh job list. Ví dụ, thay thế các đường dẫn không hợp lý. Dù tính năng thay thế có sẵn trong các editor thì ta vẫn có thể dùng pipe (trực quan hơn)

$ crontab -l | post_processing             # check your results
$ crontab -l | post_processing | crontab - # install new job list

Xem thêm trong man crontab về dạng đầu tiên của việc dùng crontab. Một số chủ đề tranh cãi về sự hỗ trợ - và sự khác nhau giữa các phiên bản cron có thể tìm thấy trên mạng.


Comments