This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

hai màn hình, một máy tính

Added by over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Hôm trước, có bàn việc dùng chung chuột và bàn phím cho nhiều máy tính, ở http://viettug.org/blogs/show/390.

Bây giờ, giả sử có một máy tính với hai màn hình (tất nhiên, chỉ cần một chuột và một bàn phím). Vấn đề đặt ra là sử dụng cùng lúc hai màn hình này.

Sử dụng lệnh xrandr (hoặc xdpyinfo) để biết thông tin

$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 3840 x 1920
VGA_1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 228mm
  1024x768    60.0*+  75.1   69.8   70.1   60.0*  59.8 
  800x600    72.2   75.0   74.9   60.3   59.9   56.2 
  640x480    75.0   72.8   74.4   66.7   60.0   59.4 
  720x400    70.1 
DVI-D_1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
PANEL connected (normal left inverted right x axis y axis)
  1280x800    60.0 +
  2560x1600Scaled  60.5 
  2048x1536Scaled  60.5 

Như vậy, cổng VGA_1 và PANEL đã được kết nối, trong đó PANEL là màn hình của laptop. Ta sử dụng kết quả trên cho các ví dụ tiếp theo. Bạn cần để ý là hai màn hình này có các độ phân giải mặc định khác nhau, một cái là 1024x768, cái kia là 1280x800. Sự khác biệt này sẽ dẫn tới việc chọn tham số phù hợp sau này.

Có trường hợp, khi cắm jack cho màn hình thứ hai, thì cả hai cùng mở, với nội dung giống hệt nhau. Ngoài ra, độ phân giải nhỏ nhất sẽ được chọn, kết quả là ở màn hình có độ phân giải lớn một phần sẽ làm điểm chết (không đưa chuột tới được). Khi đó, ta có thể tắt một trong hai màn hình theo cách sau

$ xrandr --output PANEL --off

Sau lệnh trên, màn hình của máy laptop sẽ được gỡ kết nối (không có kết quả xuất từ card màn hình, tuy nhiên vẫn có nguồn điện), và chỉ còn thấy kết quả trên màn hình kết nối qua cổng VGA_1.

Bây giờ, để thấy lại kết quả ra lại ở PANEL

$ xrandr --output PANEL --auto --mode 1280x800 --scale 1x0.9 --right-of VGA_1
Các tham số
 1. --auto có tác dụng ngược với --off ở trên (nhưng nó còn có những tác dụng khác)
 2. --mode lựa chọn độ phân giải phù hợp nhất lấy từ kết quả của lệnh xrandr ban đầu
 3. --scale để phóng to kết quả, do khi chuyển từ VGA_1 qua PANEL thì có sự thay đổi về độ phân giải. Nếu thiếu tham số này, việc xác định --mode sẽ ảnh hưởng đến kết quả trên cả hai màn hình
 4. --right-of (hoặc --left-of) phù hợp với vị trí hai màn hình trước mặt bạn. Bạn cũng không cần chọn tham số xác định vị trí này, khi đó nội dung ở hai màn hình là giống nhau.

Cuối cùng, có thể thực hiện được biến hóa ở trên, chỉ nếu dùng Virtual thích hợp trong /etc/X11/xorg.conf (nếu không có, thì sao nhỉ?). Trong ví dụ sau đây, thì con số 2304 là tổng hai chiều rộng xuất hiện trong 1024x7681280x800.

Section "Screen" 
  Identifier "Screen 1" 
  Device   "ati_radeonhd" 
  Monitor   "LCD_PANEL" 
  DefaultDepth 16
  Subsection "Display" 
    Depth    16
    Modes "1280x800" 
    Virtual 2304 800
    ViewPort  0 0
  EndSubsection
EndSection

Với người dùng GNOME/KDE công việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bằng cách sử dụng display settings. Tuy nhiên, dân xài dòng lệnh thì sẽ khoái trí với rất nhiều tham số khác nhau của xrandr.

Cuối cùng nữa, xrandr là viết tắt của Resize and Rotation Extensions. Xem mô tả ngắn gọn về nó ở http://en.wikipedia.org/wiki/XRandR.


Comments