This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đổi DNS của domain viettug.org

... viettug.org sẽ chuyển hướng qua đây...
Added by over 4 years ago

viettug.org sẽ được chuyển hướng qua site5.com. Bước đầu tiên của pha 2 sẽ có hiệu lực trong khỏang 24 giờ tới.

Các trang cần di chuyển: download.viettug, wiki.viettug.org,... Blog của Hạnh sẽ bị ảnh hưởng (tạm thời đóng)


Comments

Added by over 4 years ago

Do vẫn còn giữ record cho DNS của tuxfamily, nên khi tối mới đổi lại. Sáng nay thấy hiệu lực rồi :P

Added by over 4 years ago

Các tin liên quan: