This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

script: record your session in terminal

Added by over 3 years ago

Sử dụng script, bạn có thể lưu lại toàn bộ phiên làm việc trong terminal của mình, từ các câu lệnh cho tới kết quả xuất. Ví dụ

$ script ~/tmp/script.out
# gõ lệnh của bạn vào đây
$ exit 
# thoát ra khỏi script

Sau khi thoát ra khỏi script, bạn mở tập tin script.out lên xem nhé. Nó tương tự như bên dưói đây ( là dấu nhắc lệnh). Điều cần lưu ý là đôi khi phải xóa bỏ các ký tự thoát khỏi kết quả của script -- bạn sẽ phải gặp điều này nếu lệnh ls của bạn xuất ra các kết quả có màu sắc.

Script started on Wed Dec 16 22:16:32 2009
$< pwd
/home/pi/df
$<
$< uptime
10:16PM up 1:21, 5 users, load averages: 0.00, 0.07, 0.11
$< 
$< tr -h
tr: illegal option -- h
usage: tr [-Ccsu] string1 string2
    tr [-Ccu] -d string1
    tr [-Ccu] -s string1
    tr [-Ccu] -ds string1 string2
$<
$< exit
exit
Script done on Wed Dec 16 22:17:00 2009

Comments