This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

hố hàng với thttpd

Added by over 3 years ago

Khi khởi động một daemon thì tiến trình sinh ra sẽ tìm kiếm tập tin cấu hình ở đâu?

Nếu dùng httpd, bạn có thể thấy rằng không cần truyền bất kỳ tham số gì mà vẫn có kết quả như ý (nghĩa là việc chạy trực tiếp httpd từ dòng lệnh cũng cho kết quả như khi khởi động dịch vụ nhờ init.rd, ví dụ service httpd start.)

Giải thích cho việc này là httpd đã có sẵn những thông tin này khi biên dịch, và bạn có thể xem bằng lệnh httpd -V. Đó là những thông tin mặc định và một số trong chúng có thể bị bỏ qua bởi tùy chọn thích hợp.

Trường hợp của thttpd là một ví dụ thú vị. Khi không truyền tham số này, daemon sẽ lắng nghe ở cổng :80, sử dụng thư mục hiện hành để làm root path. Mặc dù được thiết kế với tiêu chí an toàn, việc chạy trực tiếp thttpd từ dòng lệnh quên truyền tham số trở thành một black hole lớn :)

Kết quả là hôm nay, khi truy cập vào tên miền động (dynamic dns), mình thấy đủ "hàng" trên một máy được chọn làm web service tạm. Mặc dù việc truy cập này phải thông qua một proxy, nhưng kết quả cũng đủ làm mình hoảng hốt. Một điều đáng ngán nữa là thttpd khi không có tham số sẽ lưu log vào syslog, nhưng do máy không chạy syslog nên rốt cuộc phải cậy vào thông tin từ proxy!

Hố hàng!


Comments