This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Kế hoạch phát triển

Added by over 3 years ago  »  Votes: 4/4

Bộ TeXLive ngày càng thuận tiện, do đó, việc dùng MikTeX trở thành một cân nhắc đáng kể đối với người dùng TeX. VnMiK trong tương lai có thể nhắm đến sử dụng bộ binary nhỏ gọn của TeXLive (cái này MiKTeX không làm được do họ không phân biệt ra phần system và phần package).

Phiên bản sắp ra lò là VnMiK-4.1.2VnMiK-4.1.3. Sau đó, VnMiK sẽ ở thời kỳ đóng băng và tìm kiếm sự ổn định thay vì phát triển các phiên bản mới.

Kỳ Anh quyết định ngừng hỗ trợ cho TeXnicCenter, do việc cấu hình cho editor này rất phức tạp, không portable. Thay vào đó, hai editor texmakertexmakerx sẽ được hỗ trợ chính thức. Một số editor khác đã đề cập ở diễn đàn sẽ được hỗ trợ ở dạng gói.

Phần tài liệu hướng dẫn cũng sẽ được viết lại cho đơn giản, trong sáng và hữu dụng hơn.


Comments