This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Đổi tên tập tin và thư mục thành chữ thường

... một kịch bản python để làm việc này. Gọn nhẹ!
Added by over 4 years ago

Có nhiều chương trình đổi tên tập tin khác nhau. Để xử lý nhiều vấn đề khác nhau.

Vấn đề mà tôi từng gặp phải: khi chép tập tin từ máy tính dùng Windows98 (và Windows khác) từ ổ cứng qua USB chẳng hạn (từ hệ thống NTFS qua FAT), tên tập tin tự nhiên từ nhỏ thành to. Và người dùng Windows cũng có thói quen đặt tên có chữ hoa, một phần hoặc toàn bộ.

Đổi thành chữ thường thôi. Toàn bộ các tập tin trong thư mục của tôi nhé!

Kịch bản: {{file(53/tolower.py.zip:tolower.py.zip)}}
Ghi chú: Không thể phục hồi tên tập tin đã bị đổi
Sử dụng: Đổi cho mọi tập tin và thư mục con của thư mục directory

$ python tolower.py directory # hoặc
$ chmod 700 tolower.py
$ tolower.py directory

Kết quả xuất có dạng

------access denied: ./ldap-mananger
----------------------access denied: ./runJalbum
-------------------------(ok)

Kịch bản này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 năm 2003 :)


Comments