This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

socbay_lookup: một số thay đổi

Added by over 3 years ago

Hãy xem thay đổi của các định dạng query của việc tìm kiếm nhạc mp3 ở trang http://mp3.socbay.com/. Bốn thay đổi cho thấy sự khác nhau rất nhiều về cách thiết kế (và cả kết quả xuất). (Hai query cuối cùng sẽ cho ra kết quả json.)

Thay vì phức tạp thế này, mình nghĩ có cách đơn giản hơn là làm một front end cho các kiểu search ;)

_URL="http://music.socbay.com/music/xmlmp3.aspx?q=$_QUERY_STRING&type_search=0" 
_URL="http://www.socbay.com/mp3/page/0/0/$_QUERY_STRING" 
_URL="http://123.30.6.9:3740/Search.aspx?q=$_QUERY_STRING&num=46&f=0&r=0&start=0&callback=?" 
_URL="http://www.socbay.com/j_mp3Search_v1/?q=$_QUERY_STRING&num=130&f=0&r=0&start=0" 

Bài này là để cho vui, rút kinh nghiệm khi làm các dự án. Không có ý gì khác.


Comments