This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

tar -cvf - the funny stuff

Added by anhhk over 3 years ago  »  Votes: 1/1

Dùng tar để tạo archive. Cái này thì biết quá rồi. Còn vài trò vui khác với tar: thêm, bớt, xóa :)

 1. Tạo tarball: dùng -c
 2. Nối hai tarball với nhau: dùng -A
 3. Thêm file vào cuối tarball: dùng -r
 4. Xóa tập tin khỏi tarball: dùng --delete
 5. So sánh nội dung tar với file system: dùng -d
 6. Chỉ thêm vào các tập tin mới hơn so với trong tarball: dùng -u

Điều thú vịtar nối các archive với nhau mà không quan tâm tới nội dung bên trong từng phần được nối. Hệ quả là, các phần a.tarb.tar được nối nhau có thể chứa cùng các tập tin :) Ví dụ:

$ tar tfv b1.tar 
-rw-r--r-- pi/pi       0 2009-11-11 11:35 v.txt
-rw-r--r-- pi/pi       5 2009-11-11 11:43 u/w.txt
-rw-r--r-- pi/pi       0 2009-11-11 11:39 w.txt
-rw-r--r-- pi/pi       5 2009-11-11 11:42 w.txt

Sau khi các tarball nối nhau, chúng sẽ được "xả" theo kiểu FIFO (first in, first out). Do đó, khi xả nén b1.tar ở trên, nội dung cuối của w.txt ở dòng cuối cùng sẽ được trích ra, ghi đè lên nội dung của các w.txt trước đó.

Việc thêm một số tập tin vào cuối tarball cũng gần giống như nối hai tarball.

Khi xóa một tập tin khỏi tarball, chỉ các tập tin trong tarball có đường dẫn khớp với đường dẫn chỉ ra mới bị xóa. Ví dụ, nếu xóa w.txt

$ tar --delete -vf b1.tar w.txt

thì sau đó trong b1.tar vẫn còn lại u/w.txt.

Để lấy ra chỉ vài tập tin trong tarball

$ tar xfv b1.tar u/w.txt

(với cách trên thì tham số -C không có tác dụng).

Một lưu ý khác: có thể dùng tar cfv foobar.tar nhưng phải dùng tar -cvf foobar.tar :P


Comments

Added by over 2 years ago

Dùng wildcards khi tách ra một số tập tin:

tar --wildcards -xvz -f ec2-modules-2.6.21.7-2.fc8xen-ec2-v1.0.tgz */fuse.ko