This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

.bashrc và .bash_profile

khi nào dùng cái nào...
Added by over 4 years ago

Nếu đăng nhập vào shell (dùng ssh, đăng nhập ở level 3) thì sẽ dùng .bash_profile.

Trong KDE, GNOME,... khi ta chạy terminal thì .bashrc được gọi.

Phân biệt ra làm gì nhỉ? Nhập hai cái làm một cho khỏe:

# tập tin $HOME/.bash_profile
if [ -f $HOME/.bashrc ]; then
    source $HOME/.bashrc
fi

Comments