This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

FreeBSD 8.0: bản BETA cuối cùng

Added by over 3 years ago

Vừa có thông báo bản BETA thứ tư và cũng là cuối cùng của FreeBSD-8.0. Xem ở http://www.FreeBSD.org/news/newsflash.html#event20090907%3A01.

Bắt đầu thông báo phát triển từ 29/3/2009, mã của (lõi) FreeBSD-8.0 đã được "đóng băng" (frozen) từ 26/6/2009, nhưng nhánh stable/8.0 hiện vẫn được mở để chờ các commit, và dự kiến thông báo release sẽ có vào cuối tháng 9 này.

Trong bản 8.0 hỗ trợ driver sẽ tốt hơn, và cái mình đặc biệt mong chờ là FreeBSD jail ;) Bởi đã bắt đầu có miếng vá rất tốt cho jail trong bản 8.0 rồi (có thể được commit trong bản 9.0).

FreeBSD is kool!


Comments