This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tắt máy từ dòng lệnh

... nhớ xin phép bạn trước
Added by over 4 years ago

Để tắt máy, ta có thể thông qua sudo. Nhưng gõ trực tiếp sudo shutdown -h now thì hơi dông dài. alias sau đây sẽ tạo ra lệnh bye. Khi thực hiện, bạn cần phải nhấn y sau khi gõ bye, để khẳng định rằng mình muốn tắt máy.

alias bye='read -n1 -p "shutdown? (y/n) " reply && [ "$reply" == "y" ] && sudo shutdown -h now'

alias này lưu trong ~/.bashrc chẳng hạn.


Comments