This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

dhclient: bỏ qua DNS của DHCP server

ignore ISP's DNS resolvers
Added by almost 4 years ago

Khi cấu hình mạng dùng DHCP, để bỏ qua các giá trị DNS resolver mà ISP cung cấp, có thể sử dụng cấu hình cho dhclient như sau:

# file /etc/dhclient.conf
interface "re0" {
  supersede domain-name-servers 208.67.222.222, 203.113.131.1;
}

203.113.131.1 là DNS resolver của Viettel, khá nhanh nhưng dùng nó sẽ bị Viettel lọc nội dung :) Trong năm 2008, resolver này bị chết do sự cố đứt cáp. Ngoài ra, đôi khi nó hơi chập cheng.

Như vậy, dù dùng IP động hay tĩnh gì ta cũng có thể cố định danh sách DNS resolver.


Comments