This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

\centerline

đừng dùng nữa
Added by almost 4 years ago

Tôi vẫn hướng dẫn nhiều nguời dùng \centerline, \leftline,... để có canh giữa, trái, phải cho các câu bố trí gọn trong một dòng.

Nhưng lệnh này được khuyến cáo là hạn chế sử dụng. Nó sẽ không tương thích với một số gói khác và có thể mang lại kết quả kỳ dị, như trong ví dụ sau

\begin{enumerate}
\item \centerline{Kết quả kỳ dị}
\item \centerline{Kết quả kỳ dị}
\end{enumerate}

Khi bỏ \centerline đi thì sẽ dùng lệnh nào để thay thế? Có đây

{\centering Canh giữa dòng này}

Comments