This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

\bf, \textbf hay \bfseries

Added by almost 4 years ago

Vì tiện lợi, một số bạn dùng \bf để in đậm các đoạn văn. Ví dụ {\bf dòng này in đậm}.

Lệnh \bf là lệnh cũ, không còn được hỗ trợ chính thức bởi LaTeX. Lệnh này sẽ "bỏ qua" mọi thiết lập về font trước đó, và bắt đầu in đậm. Vì thế, để có một đoạn văn vừa đậm, vừa nghiêng, bạn không thể dùng {\bf \it đậm-và-nghiêng}, cũng không thể dùng {\it\bf đậm-và-nghiêng}, bởi vì lệnh \bf hoặc \it đi sau đã bỏ qua tác dụng của lệnh trước đó.

Có thể gõ hơi lâu, nhưng bạn hãy tập thói quen thay thế các lệnh \bf bởi \bfseries hoặc \textbf. Cách dùng hai lệnh sau này có chút khác nhau:

\textbf{phần trong dấu hoặc sẽ được in đậm}

{\bfseries
  phần này sẽ được in đậm

  phần này sẽ được in đậm
}

Lời khuyên là dùng \textbf cho một câu ngắn và dùng \bfseries cho một đoạn dài, có thể chứa dấu ngắt dòng.

Trở lại ví dụ ở trên, để vừa in đậm, vừa in nghiêng, bạn có thể dùng {\bfserires\itshape ....}.

Một số lệnh khác cần thay thế

(Lưu ý là những lệnh này chỉ dùng trong chế độ văn bản, không dùng cho công thức toán)

Lệnh cũ Lệnh mới Lệnh mới
\bf \bfseries \textbf
\it \itshape \textit
\rm \rmfamily \textrm
\sc \scshape \textsc
\tt \ttfamily \texttt

Quy tắc chung là: những lệnh về font chỉ có hai ký tự trong lệnh thì... bỏ :)


Comments