This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Phá modem nào

vấn đề bản quyền của sản phẩm...
Added by almost 4 years ago

Việt-Teo (lại Việt-Teo) khuyến mãi cái modem VT-AD02 (made by INNOVN in China). Nói là khuyến mãi những cũng mất 200 ngàn đồng. Dù sao cũng may hơi lão bạn cuối phòng, khuyến mãi của FPT là cái modem 4 cổng (không tốn đồng nào hết), nhưng cả 4 cổng đều không có tín hiệu trả lời :D

Dò tìm các cổng của modem xem

21/tcp  open ftp   Belkin/BT/D-Link/Gigaset broadband router ftp firmware update
23/tcp  open telnet?
80/tcp  open http  Comtrend ADSL http config (micro_httpd)
|_ HTML title: 401 Unauthorized
| HTTP Auth: HTTP Service requires authentication
|_  Auth type: Basic, realm = DSL Router

Ờ, có ftp, có cả telnet.... Nhưng login bằng ftp thì chẳng làm được gì, vì nó không hiểu nhiều lệnh (LIST, PWD,...). Login bằng telnet và gõ help thì chỉ ra một số lệnh tiêu biểu:

help logout reboot adsl atm brctl cat ddns df dumpcfg echo ifconfig
kill arp defaultgateway dhcpserver dns lan passwd ppp remoteaccess
restoredefault route save swversion wan ping ps pwd macaddr sntp sysinfo tftp

Loay hoay gõ lệnh ps thì thấy lệnh này được thực thi bởi sh

 PID Uid   VmSize Stat Command
  1 admin    228 S  init        
  2 admin      SWN [ksoftirqd/0]
  3 admin      SW< [events/0]
  4 admin      SW< [khelper]
  5 admin      SW< [kblockd/0]
  6 admin      SW [pdflush]
  7 admin      SW [pdflush]
  8 admin      SW [kswapd0]
  9 admin      SW< [aio/0]
  10 admin      SW [mtdblockd]
  17 admin    296 S  -sh 
  49 admin    520 S  cfm 
 223 admin    180 S  pvc2684d 
 311 admin    276 S  dhcpd 
 314 admin    288 S  syslogd -C -l 7 
 317 admin    232 S  klogd 
 324 admin    708 S  httpd
 328 admin    300 S  pppd -c 0.8.35.1 -i nas_0_8_35 -u [email protected] -p
 472 admin    196 S  /bin/dnsprobe 
 476 admin    296 S  upnp -L br0 -W ppp_0_8_35_1 -D 
 610 admin    548 S  telnetd
 611 admin    576 S  telnetd
 616 admin    268 S  sh -c ps xau 
 617 admin    256 R  ps xau

sh thì ra... BusyBox. Tuyệt

BusyBox v1.00 (2009.01.19-08:47+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

# help

Built-in commands:
-------------------
    . : break cd continue eval exec exit export help login newgrp
    read readonly set shift times trap umask wait [ busybox cat chmod
    cp date df dmesg echo expr false ftpget fuser ifconfig init insmod
    kill killall klogd linuxrc ln logger logread ls mkdir mknod mount
    msh nslookup pidof ping ps pwd reboot rm rmmod route sendarp
    sh sync sysinfo syslogd test tftp tftpd top true tty umount vconfig

Chạy liên tiếp sh mấy lần thì modem chết cứng, phải khởi động lại.

# cat /proc/meminfo 
MemTotal:     6100 kB
MemFree:      440 kB
Buffers:      164 kB
Cached:      1112 kB
SwapCached:     0 kB
Active:      1668 kB
Inactive:     624 kB
HighTotal:      0 kB
HighFree:      0 kB
LowTotal:     6100 kB
LowFree:      440 kB
SwapTotal:      0 kB
SwapFree:      0 kB
Dirty:        0 kB
Writeback:      0 kB
Mapped:      1524 kB
Slab:       824 kB
Committed_AS:   3868 kB
PageTables:    272 kB
VmallocTotal: 1048560 kB
VmallocUsed:    900 kB
VmallocChunk: 1047648 kB

Comments