This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: đánh đĩa với cdrecord

cdrecord có trong sysutils/cdrtools
Added by almost 4 years ago

Chà, gay một phát là phải tải vào module atapicam

$ kldload atapicam
acd0: FAILURE - INQUIRY ILLEGAL REQUEST asc=0x24 ascq=0x00 
cd0 at ata5 bus 0 target 0 lun 0
cd0: <TSSTcorp CDDVDW TS-L633L 0500> Removable CD-ROM SCSI-0 device 
cd0: 3.300MB/s transfers
cd0: cd present [25172 x 2048 byte records]
acd0: FAILURE - READ_BIG HARDWARE ERROR asc=0x3e ascq=0x02 
(cd0:ata5:0:0:0): READ(10). CDB: 28 0 0 0 62 53 0 0 1 0 
(cd0:ata5:0:0:0): CAM Status: SCSI Status Error
(cd0:ata5:0:0:0): SCSI Status: Check Condition
(cd0:ata5:0:0:0): HARDWARE FAILURE asc:3e,2
(cd0:ata5:0:0:0): Timeout on logical unit
(cd0:ata5:0:0:0): Retrying Command (per Sense Data)
...

Thôi kệ mớ lỗi đó (trong ổ đĩa đã có CD với dữ liệu).

Xong, bây giờ, chạy scanbus

$ cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01 (i386-unknown-freebsd7.2) Copyright (C) 1995-2004 J�rg Schilling
Using libscg version 'schily-0.8'.
scsibus5:
    5,0,0  500) 'TSSTcorp' 'CDDVDW TS-L633L ' '0500' Removable CD-ROM
    5,1,0  501) *
    5,2,0  502) *
    5,3,0  503) *
    5,4,0  504) *
    5,5,0  505) *
    5,6,0  506) *
    5,7,0  507) *

Kết quả 5,0,0 thật ra có thể tìm ra trong dmesg ở trên

cd0 at ata5 bus 0 target 0 lun 0

Vì là đĩa có thể ghi lại được, ta xóa đi nội dung cũ:

$ cdrecord -dummy blank=all dev=5,0,0

Tuy nhiên, có thể làm đơn giản hơn

$ burncd blank

Tuy nhiên, dùng burncd để ghi đĩa lại gặp lỗi. Thôi thì ta quay lại với cdrecord

$ cdrecord -v speed=2 dev=5,0,0 example.iso

Ngon lành!

Tham khảo thêm ở http://viettug.org/blogs/show/147http://www.freebsddiary.org/cdrecord.php

Bonus: Một số lệnh liên quan tới thiết bị ata

$ atacontrol info ata5
$ camcontrol devlist

Comments

Added by almost 4 years ago

Túm lại, để đánh đĩa

$ su toor
$ kldload atapicam
$ burncd
$ cdrecord -v speed=2 dev=5,0,0 example.iso
$ exit # toor