This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

niềm đau chôn giấu

nếu phát hiện địch thì rút lui
Added by almost 4 years ago

Trên hệ thống đa người dùng, bạn đang thực hiện tác vụ xyz nào đó. Muốn tác vụ này bị ngắt ngay lập tức khi có người khác login vào hệ thống, có thể tạo ra con nhện theo dõi: kiểm tra giá trị trả về của chương trình w, nếu số lượng user tăng thì gọi đến (p)kill để giải quyết sự việc:

while test 1; do
  if test `w -h|wc -l` == 1; then
    echo -en .
  else
    echo -en x
    pkill foobar
  fi
  sleep
done

Comments