This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

bật tắt service

Freebsd kool. Arch the best. Sh1t unbuntu and MDK. Slackware smart
Added by almost 4 years ago

Làm thế nào để bật, tắt, xem trạng thái dịch vụ của hệ thống? Hãy xem các distro thực hiện công việc này thế nào nhé!

(Bật: cho phép dịch vụ chạy lúc khởi động; Tắt: không cho phép dịch vụ chạy lúc khởi động; Trạng thái: xác định trạng thái bật tắt thời điểm bất kỳ)

Distro Bật Tắt Trạng thái Ghi chú
FreeBSD foobar_enable="YES" foobar_enable="NO" /etc/rc.d/foobar xxx /etc/rc.conf, /etc/rc.d/, /usr/local/etc/rc.d
Arch Linux DAEMONS=(... foobar @foobar) DAEMONS=(... !foobar ) /etc/rc.d/foobar xxx /etc/rc.conf, /etc/rc.d
Ubuntu update-rc.d foobar 1,2,3 update-rc.d foobar remove invoke-rc.d foobar xxx /etc/init.d/, /etc/rc.*
MDK chkconfig service_name on chkconfig service_name off service foobar xxx /etc/init.d/, /etc/rc.*
Slackware chmod +x /etc/rc.d/foobar chmod -x /etc/rc.d/foobar /etc/rc.d/foobar xxx /etc/rc.d/, /etc/rc.*

Arch thiên về tập trung mọi thứ vào một tập tin cấu hình rc.conf, rất thông minh, gọn nhẹ. Trong khi FreeBSD đảm bảo sự chặt chẽ của hệ thống. Nếu một dịch vụ đã tắt trong FreeBSD (không cho phép khởi động cùng hệ thống) thì để chạy nó phải điều chỉnh trong /etc/rc.conf. Sẽ khá mất công. So sánh với Arch, bất kể lúc nào cũng có thể mần /etc/rc.d/foobar để chạy hoặc dừng hệ thống. So với Arch thì Slackware cũng khá thông minh nhưng không gọn nhẹ, cấu hình tùy thuộc vào trạng thái x của tập tin có thể bị thay đổi thất thường.

Ubuntu cũng cái tật phân chia ra nhiều thứ: update-rc.d, invoke-rc.d. Quả rất khó nhớ, phiền phức, chưa kể cả đống cấu hình tùy thuộc vào RunLevel. MDK cũng phức tạp, được cái gọn nhẹ hơn Ubuntu một tẹo.

Lời khuyên: Dùng Slackware, sau đó dùng ArchLinux.

TODO: cập nhật thông tin về MDK


Comments

Added by almost 4 years ago

Note: ArchLinux còn cho phép dịch vụ chạy ở background (bằng cách dùng a-còng trước dịch vụ), điều đó cho phép tăng tốc quá trình khởi động lên rất nhiều.

Added by almost 4 years ago

Lời bình: các dịch vụ là tự nó, không cần quản lý. Đó là cách làm của Slackware, Arch Linux. Trong khi Ubuntu, MDK lại muốn quản lý các dịch vụ (ở thời điểm bất kỳ). Chính điều này đem lại sự dễ dàng cho người dùng cuối, nhưng lại khó khăn cho người quản trị :D Tất nhiên, sự khác biệt cơ bản vẫn là giữa SySV initBSD init. And I like BSD-style :)

Added by almost 4 years ago

Một ví dụ về chkconfig

$ chkconfig --list|grep on
apmd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
atd       0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
crond      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
cups      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
devfsd     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
dhcpd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
dm       0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:on  6:off
harddrake    0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
httpd      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
internet    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
iptables    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
keytable    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
kheader     0:off  1:off  2:on  3:on  4:off  5:on  6:off
linuxconf    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
lisa      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
mysql      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
named      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
netfs      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
network     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
nfs       0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
nfslock     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
numlock     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
partmon     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
portmap     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
postfix     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
proftpd     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
random     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
rawdevices   0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
rwhod      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
saslauthd    0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
smb       0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:on  6:off
sound      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
sshd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
switchprofile  0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
syslog     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
webmin     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
xfs       0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
xinetd     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
lm_sensors   0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
oki4daemon   0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
snmpd      0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
ntpd      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
smartd     0:off  1:off  2:off  3:on  4:off  5:on  6:off