This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: xterm với utf8 support

Added by almost 4 years ago

Cài đặt mặc định của xterm sẽ khiến bạn khó chịu: không thể xem các tập tin với encoding=UTF8, và khi sử dụng cat hoặc less với những tập tin đó thì xterm chết dí!

Mẹo là biên dịch lại, nhưng với cấu hình đặc biệt:

# /etc/make.conf

.if ${.CURDIR:M*/ports/x11/xterm}
  WITH_WIDE_CHARS= yes
.endif

Tuy nhiên, việc gõ tiếng Việt với xterm vẫn còn trục trặc!


Comments