This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: ngăn xem tiến trình của người khác

it's simple in FreeBSD
Added by almost 4 years ago

Nếu muốn ngăn người dùng (kể cả ngưòi thuộc nhóm wheel nhưng id != 0) xem thông tin về các tiến trình của người khác (ví dụ, xem mọi tiến trình trên hệ thống bằng ps xau), chỉ cần thay đổi sysctl.conf và khởi động lại (còn cách khác, tất nhiên!)

security.bsd.see_other_uids=0

Khi đó, ps xau chỉ hiện ra thông tin về tiến trình của ngưòi dùng hiện thời. Các tiến trình chạy với effective id=0 vẫn thể hiện, ví dụ

$ ps xau | grep -v ^mylogin
USER  PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TT STAT STARTED   TIME COMMAND
root 1221 0.0 0.1 3572 2136 ?? Is  12:48PM  0:00.04 screen -A
root 1313 0.0 0.1 3572 2108 ?? Ss  1:06PM  0:00.03 screen -A
root  973 0.0 2.5 314340 45504 v0 R  12:10PM  3:34.75 /usr/local/bin/X :0 -auth /home/mylogin/.serverauth.954 (Xorg)

Comments

Added by almost 4 years ago

Một mớ cờ liên quan tới security

security.jail.jailed: 0
security.jail.mount_allowed: 0
security.jail.chflags_allowed: 0
security.jail.allow_raw_sockets: 0
security.jail.enforce_statfs: 2
security.jail.sysvipc_allowed: 0
security.jail.socket_unixiproute_only: 1
security.jail.set_hostname_allowed: 1
security.bsd.suser_enabled: 1
security.bsd.unprivileged_proc_debug: 1
security.bsd.conservative_signals: 1
security.bsd.see_other_gids: 1
security.bsd.see_other_uids: 0
security.bsd.unprivileged_read_msgbuf: 1
security.bsd.hardlink_check_gid: 0
security.bsd.hardlink_check_uid: 0
security.bsd.unprivileged_get_quota: 0