This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: xả nén tập tin tar.lzma

hỏng có như bên Linux đâu nha :D
Added by about 4 years ago

Trên Linux thì có thể dùng --use-compress-program lzma của tar để xác định việc nén hay xả nén sẽ được tiến hành bởi lzma. Tuy nhiên, cú pháp của lzma trên FreeBSD lại khác hẳn. Do đó, tham số như vậy phát sinh lỗi, và hệ quả là ctan_script bị lỗi.

$ lzma d foobar.tar.lzma -so | tar xf -

Theo đó, lzma xả nén và bung kết quả ra màn hình, cuối cùng tar đọc kết quả vào (là nội dung foobar.tar) để xử lý, và ta sẽ có được nguyên mẫu nội dung đã nén.

TODO: điều chỉnh lại kịch bản ctan_script.


Comments

Added by almost 4 years ago

Một ví dụ

if test "x`uname -s`" == "xLinux"; then
  lzma d $DESTDIR/cache.tlzma -c | tar xvf - -C $DESTDIR
else # nix system
  lzma d $DESTDIR/cache.tlzma -so | tar xvf - -C $DESTDIR
fi