This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: phục hồi mbr

Added by about 4 years ago

Cách 1

Trích từ freebsd://hankdbook/boot-blocks.html

Other operating systems, in particular Windows®, have been known to overwrite an existing MBR with their own. If this happens to you, or you want to replace your existing MBR with the FreeBSD MBR then use the following command:

fdisk -B -b /boot/boot0 device

where device is the device that you boot from, such as ad0 for the first IDE disk, ad2 for the first IDE disk on a second IDE controller, da0 for the first SCSI disk, and so on. Or, if you want a custom configuration of the MBR, use boot0cfg(8).

Cách 2

Khởi động từ CD cài đặt, vào configure và chọn fdisk, đặt cờ khởi động được cho partition nào đó, rồi chọn cài đặt mbr. Sau đó chọn W. Phím W không thể hiện trên màn hình dủa fdisk, bởi vì lý do an toàn (chỉ ghi khi bạn thực hiện thay đổi trên hệ thống đã cài đặt).

Khi khởi động từ đĩa Frenzy 2008 bị lỗi, thì làm theo yêu cầu của nó (đổi debugflags từ 0 lên 16), và tiến hành lại bước trên.

$ sysctl kern.geom.debugflags=16

Comments