This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd/firefox: gần 40 phút để biên dịch

Phân vân ... có nên dùng FreeBSD không?
Added by about 4 years ago

Điều phiền toái là, để dùng được Epiphany, phải cài thêm vào Firefox 2.0.2; bởi vì sự chia sẻ thư viện giữa hai chương trình này.

Do Firefox dính lỗi nặng (kết quả trả về của portaudit), nên phải biên dịch lại. Thời gian gần 40 phút, chưa kể thời gian tải mã nguồn và biên dịch dependencies (sáng hôm qua làm ở ngoài tiệm net).

Cool? Maybe!


Comments