This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tiếng bíp sau mỗi dòng lệnh

Tiếng bíp sẽ cho bạn biết lệnh đã kết thúc thi hành
Added by over 4 years ago

Nếu làm việc cới shell, có thể bạn sẽ mở nhiều terminal hoặc tab và gõ rất nhiều lệnh trong các cửa sổ khác nhau. Việc thêm một tiếng bíp sau khi một lệnh nào đó kết thúc sẽ giúp bạn xác định được thời điểm kết thúc của các lệnh đã gọi, thay vì phải canh chừng.

Mẹo là dùng ký \a để tạo tiếng bíp trong $PS1. Mỗi khi lệnh mới bắt đầu, sẽ phát ra tiếng kêu. Ví dụ:

export PS1='\[\a\n\]<\u @ ROCKY : \w>\n\n\$ '

Enjoy!


Comments