This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: cài thêm man

nếu cài minimal thì sẽ không có chàng này
Added by about 4 years ago

Tham khảo: http://unix.derkeiler.com/Mailing-Lists/FreeBSD/newbies/2004-11/0055.html

Nếu khi cài freebsd, chọn gói minimal (cấu hình nhỏ nhất) thì sau khi cài đặt thành công sẽ không có bất kỳ tài liệu man nào :) Để cài lại, có thể tiến hành theo cách thứ hai (trong liên kết trên)

sysinstall
 -> configure
 -> distributions
 -> chọn man, catman
 -> chọn repository cài đặt 

Comments