This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

freebsd: kết nối phân vùng ext3

không phải là -t ext3
Added by about 4 years ago

Các bản freebsd cũ chỉ hỗ trợ tốt với ext2. Để kết nối và sử dụng phân vùng ext3 phải thực hiện chuyển đổi định dạng từ ext2 qua ext3 (không mất mát dữ liệu) trước khi kết nối; sau khi dùng thì có thể chuyển ngược lại.

Trong bản freebsd mới hơn, có thể dùng kết nối như sau đây, đối với cả dạng ext3

$ mount -t ext2fs /dev/da0s1 /media/usb

Comments