This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Khóa 271 tài khoản tại ViệtTUG

Added by about 4 years ago

271 tài khoản bị khóa như ở thông báo tại TeX group

Câu lệnh SQL như sau đây thực hiện so sánh ngày tháng đăng nhập cuối với ngày 1/1/2008. Lưu ý rằng, các tài khoản chưa đăng nhập (last_login_on là chuỗi rỗng) không bị "dính" vào trường hợp này.

update users set status='3' where (last_login_on < '2008-01-01');

Comments