This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tải về handbook của freebsd

Một ví dụ về wget
Added by about 4 years ago

Các tài liệu của FreeBSD có ở ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/doc/en_US.ISO8859-1/. Danh mục các tài liệu có ở http://www.freebsd.org/docs/books.html.

Để tải về tất cả các tài liệu này, có thể dùng wget như sau:

$ wget  -A html-split.tar.bz2 -cr \
  ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/doc/en_US.ISO8859-1/

Tham số -A cho biết chỉ tải về các bản tài liệu được phân ra nhiều tập tin khác nhau. Tham số -r để tải về đệ quy, tham số -c để tiếp tục tải một khi lệnh wget ở trên bị ngắt nửa chừng.


Comments