This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bài đầu tiên

Blog có bài đầu tiên
Added by over 4 years ago

Ngoài tin tức, ViệtTUG cần có kênh riêng để trình bày tổng quan về các gói mới, cập nhật ở CTAN, các thông tin linh tinh khác. (Xem #125.) Cần hoàn thành sớm để chuẩn bị cho công việc của thành viên mới nhận làm reviewer.

Hoàn thành công việc cơ bản #131. Đón chờ tin của bigstar.


Comments