TeX Live 2009 Translation : /

Project info
Project name and version: TeX Live 2009 Translation
Language:
Country:
Team: TL Translation Team
Team's email address: [email protected]
Charset: UTF-8
94 % translated, 218 strings (0 fuzzy, 0 bad tokens, 11 not translated)
Original string Translation Notes
None Không
Only new Chỉ cái mới
All Tất cả
Yes Đồng ý
No Không đồng ý
TeX Live %s Installation Cài đặt TeX Live %s
Basic Information Thông tin cơ bản
Binary system(s) Hệ thống nhị phân
Change Thay đổi
Selected scheme Kiểu (scheme) đã chọn
Further Customization Tùy chỉnh khác
Standard collections Các tập hợp chuẩn
Language collections Các bộ ngôn ngữ
Directory setup Thư mục cài đặt
TEXDIR (the main TeX directory) TEXDIR (thư mục TeX chính)
TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files) TEXMFLOCAL (thư mục cho các gói, phần bổ sung cho TeX; thư mục này dành cho hệ thống TeX ở địa phương)
TEXMFSYSVAR (directory for autogenerated data) TEXMFSYSVAR (thư mục cho các tập tin tạm thời được sinh ra khi biên dịch tài liệu)
TEXMFSYSCONFIG (directory for local config) TEXMFSYSCONFIG (thư mục cho cấu hình cục bộ)
TEXMFHOME (directory for user-specific files) TEXMFHOME (thư mục cho người dùng lưu trữ các gói, tập tin bổ sung)
Options Tùy chọn
Use letter size instead of A4 by default Mặc định dùng kiểu Letter thay vì A4
Toggle Hoán đổi
Create all format files Tạo mọi tập tin định dạng
Install font/macro doc tree Cài đặt tài liệu cho font/macro
Install font/macro source tree Cài đặt mã nguồn cho font/macro
Adjust PATH setting in registry Adjust PATH setting in registry
Create symlinks in system directories Cài đặt liên kết vào các thư mục hệ thống
Add shortcuts to menu and desktop Thêm liên kết nóng vào menu và màn hình
Change file associations Đổi tương ứng tập tin - chương trình
Installation for all users Cài đặt cho mọi người dùng
Install TeXworks front end Cài đặt trình soạn thảo TeXworks
Install TeX Live Cài đặt TeX Live
Quit Thoát
Cancel Bỏ qua
See %s/index.html for links to documentation.\nThe TeX Live web site (http://tug.org/texlive/) contains any updates and corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups around the world; please consider supporting it by joining the group best for you. The list of groups is available on the web at http://tug.org/usergroups.html. Xem %s/index.html để biết liên kết đến tài liệu.\nTại trang web của TeX Live (http://tug.org/texlive/) có các thông tin cập nhật và sửa lỗi. Dự án TeX Live là có sự tham gia của nhiều nhóm người dùng TeX trên khắp thế giới; vui lòng hỗ trợ dự án bằng cách tham gia vào nhóm thích hợp nhất với bạn. Danh sách các nhóm người dùng có thể tìm thấy tại http://tug.org/usergroups.html.
Add %s/texmf/doc/man to MANPATH.\nAdd %s/texmf/doc/info to INFOPATH.\nMost importantly, add %s/bin/%s\nto your PATH for current and future sessions. Thêm %s/texmf/doc/man vào MATHPATH\nThêm %s/texmf/doc/info vào INFOPATH.\nQuan trọng nhất, thêm %s/bin/%s\nvào đường dẫn đến tập tin thi hành (PATH) trên hệ thống của bạn.
Welcome to TeX Live! Chào mừng đến với TeX Live!
Finish Kết thúc
Change variable value Đổi giá trị biến
Enter path for %s (use ~ for %s) Nhập đường dẫn cho %s (dùng ký tự ~ để chỉ %s)
Ok Đồng ý
Select the collections to be installed Chọn nhóm sẽ được cài đặt
Select All Chọn tất cả
Deselect All Không chọn tất cả
Select language support Chọn ngôn ngữ hỗ trợ
Select language-specific documentation Chọn tài liệu ứng với ngôn ngữ
create symlinks in standard directories tạo liên kết trong thư mục chuẩn
binaries to tập tin thi hành vào
manpages to tập tin hướng dẫn (man) vào
info to tập tin hướng dẫn (info) vào
Select arch-os Chọn kiến trúc hệ thống
%s out of %s %s trên %s
%s collections out of %s %s tập hợp trong tổng số %s
disk space required dung lượng đĩa cần thiết
(no language collection selected!) (chưa chọn ngôn ngữ nào!)
(default not writable - please change!) (mặc định không ghi được - vui lòng đổi!)
(please change TEXDIR first!) (vui lòng đổi thư mục TEXDIR trước!)
< Back < Quay lại
Next > Tiếp theo >
Welcome to the installation of TeX Live %s\nhttp://tug.org/texlive\n\nThis wizard will guide you through the installation.\n\nFor an advanced, customizable installation, please consult\nthe web pages or installation guide. Chào mừng bạn đến với cài đặt TeX Live %s\nhttp://tug.org/texlive\n\nBộ cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình cài đặt.\n\nVới người dùng cap cấp, việc thay đổi trình cài đặt có thể được thực hiện theo trang web hoặc hướng dẫn cài đặt.
Or use install-tl-advanced.bat Hoặc sử dụng install-tl-advanced.bat (cài đặt với các tùy chỉnh nâng cao)
Or use the argument --gui perltk to install-tl. Hoặc dùng tham số --gui perltk để cài đặt TeXLive với chế độ đồ họa.
Destination folder: Destination folder:
The destination folder will contain the installation.\nIt is strongly recommended to keep the year as the last component. Thư mục đích sẽ chứa bộ cài đặt.\nKhuyến cáo: bạn nên để năm (2009, 2008) vào cuối đường dẫn
Enter path for Nhập đường dẫn cho
This screen allows you to configure some options Cửa sổ này cho phép bạn thay đổi vài tùy chọn
We are ready to install TeX Live %s.\nThe following settings will be used.\nIf you want to change something please go back,\notherwise press the \"Install\" button. Đã sẵn sàng cài đặt TeX Live %s.\nCác thiết lập sau đây sẽ được.\nNếu bạn muốn thay đổi, hãy quay lại,\ncòn không, hãy chọn \"Cài đặt\" để bắt đầu.
Install Cài đặt
Loading local TeX Live Database\nThis may take some time, please wait! Đang nạp dữ liệu TeX Live cục bộ.\nViệc này mất chút ít thời gian. Bạn vui lòng đợi!
Completed Hoàn thành
Warning Cảnh báo
You don't have permissions to change the installation in any way,\nspecifically, the directory %s is not writable.\nPlease run this program as administrator, or contact your local admin.\n\nMost buttons will be disabled. Bạn không có quyền thay đổi nguồn cài đặt,\nđặc biệt, không thể ghi vào thư mục %s.\nVui lòng chạy chương trình này ở quyền quản trị, hoặc liên hệ với người quản trị của bạn.\n\nHầu hết các nút sẽ bị vô hiệu hóa.
Loaded repository: Nguồn cài đặt đã nạp:
none không
Display configuration Xem cấu hình
Status Trạng thái
all tất cả
installed được đặt
not installed không được cài
updates cập nhật
Category Phạm trù
packages gói
collections tập hợp
schemes
Match Khớp với mẫu
pattern: mẫu đối chiếu:
Selection Lựa chọn
selected đã được chọn
not selected không được chọn
Select all Chọn tất cả
Select none Không chọn gì
Reset filters Quay lại bộ lọc mặc định
Package name Tên gói
Local rev. (ver.)
Remote rev. (ver.)
Short description Mô tả ngắn
Update all installed Cập nhật tất cả gói đã cài
Update Cập nhật
Remove Gỡ bỏ
Backup Sao lưu
File Tập tin
Actions Hành động
Help Giúp đỡ
Load default repository: Nạp nguồn cài đặt mặc định:
Load cmd line repository: Nạp nguồn cài đặt theo chế độ dòng lệnh:
Load default net repository: Nạp nguồn cài đặt từ mạng:
Load other repository ...
General ... Tổng quát ...
Paper ... Kiểu giấy...
Architectures ... Kiến trúc hệ thống...
Debug Gỡ lỗi
Update filename database Cập nhật dữ liệu tập tin
Rebuild all formats Tạo lại mọi định dạng
Update font map database Cập nhật dữ liệu ánh xạ font
Handle symlinks in system dirs Kiểm soát các liên kết tượng trưng trong thư mục hệ thống
Remove TeX Live %s ... Gỡ bỏ TeX Live %s...
Remove TeX Live %s Gỡ bỏ TeX Live %s
Complete removal completed Đã gỡ bỏ xong TeX Live 2009
Really remove (uninstall) the COMPLETE TeX Live %s installation?\nYour last chance to change your mind! Bạn thật sự muốn gỡ bỏ bộ cài đặt TeX Live %s?\nĐây là cơ hội cuối để bạn đổi ý đấy!
About Giới thiệu
Details on: Chi tiết về:
Package: Gói:
Category: Phạm trù:
Short description: Mô tả ngắn:
Long description: Mô tả dài:
Installed: Được cài đặt:
Local Revision:
Local Catalogue Version:
Remote Revision:
Remote Catalogue Version:
Collection: Tập hợp:
Warning: Catalogue versions might be lagging behind or be simply wrong.
Depends:
Binaries' dependencies:
Runfiles: Tập tin thi hành:
Docfiles: Tập tin tài liệu:
Srcfiles: Tập tin mã nguồn:
Binfiles: Tập tin thi hành:
Further information Thông tin thêm
Select architectures to support Chọn kiến trúc để hỗ trợ
Apply changes Thực hiện thay đổi
Removals of the main architecture not possible! Không thể gỡ bỏ kiến trúc chính!
General options Tùy chọn chung
Default package repository Nguồn cài đặt mặc định
Create formats on installation Tạo định dạng trên cài đặt
Install macro/font sources Cài đặt mã nguồn macro/font
Install macro/font docs Cài đặt tài liệu về macro/font
Default backup directory Thư mục sao lưu mặc định
Auto backup setting Cài đặt sao lưu tự động
Link destination for programs Liên kết đích cho chương trình
Link destination for info docs Liên kết đích cho tài liệu thông tin (`info`)
Link destination for man pages Liên kết đích cho các tài liệu gốc (trang `man`)
Create shortcuts in menu and on desktop Tạo liên kết nóng trong menu và màn hình
Install for all users Cài đặt cho mọi người dùng
Paper options Tùy chọn kiểu giấy
Default paper for all Kiểu giấy mặc định cho tất cả
a4 a4 (chuẩn)
letter letter (chuẩn Mỹ)
Default paper for Kiểu giấy mặc định cho
Change default package repository Thay đổi nguồn mặc định của các gói
New default package repository Nguồn cài đặt mới
Choose Directory Chọn thư mục
Default remote repository Nguồn cài đặt (từ internet) mặc định
Select paper format for Kiểu giấy chọn cho
keep arbitrarily many giữ số lượng nhiều một cách ngẫu nhiên
disable vô hiệu hóa
Loading remote TeX Live Database\nThis may take some time, please wait! Đang nạp dữ liệu TeX Live từ mạng...\nViệc này có thể hơi lâu. Bạn vui lòng đợi!
Could not load the TeX Live Database from %s\nIf you want to install or update packages, please try with a different package repository!\n\nFor configuration and removal you don't have to do anything. Không thể nạp dữ liệu TeX Live từ %s\nNếu bạn muốn cài đặt hoặc cập nhật các gói, vui lòng thử với nguồn cài đặt khác!\n\nĐể cấu hình hoặc gỡ bỏ TeX Live, bạn không cần làm như vậy.
Installation Cài đặt
Updates for the tlmgr are present.\nInstallation and upgrades won't work without being forced.\nPlease select \"Update all installed\" button below.\nThe program will terminate after the update.\nThen you can restart the program for further updates. Bộ tlmgr đã được cập nhất tới phiên bản mới nhất.\nKhông cần thiết cài đặt hay nâng cấp, trừ khi có ép buộc.\nHãy chọn \"Cập nhật mọi gói đã cài\" ở bên dưới.\nChương trình sẽ đóng lại sau khi cập nhật.\nSau đó bạn có thể khởi động chương trình để thực hiện cập nhật khác.
Please wait a bit after the program has terminated so that the update can be completed. Vui lòng chờ một lát sau khi chương trình kết thúc, để cho việc cập nhật hoàn tất.
Update symbolic links Cập nhật liên kết tượng trưng
Remove symbolic links Gỡ bỏ liên kết tượng trưng
Load package repository Nạp nguồn cài đặt gói
Package repository: Nguồn cài đặt gói:
Default net package repository Nguồn internet mặc định để cài đặt gói
Running %s failed.\nPlease consult the log window for details. Không thành công khi thi hành %s.\nVui lòng tham khảo chi tiết trong cửa sổ nhật ký.
(no description available) (không mô tả)
Use Ctrl or Shift or drag to select more Dùng Ctrl hoặc Shift hoặc cách kéo thả để lựa chọn thêm
Select packages Chọn gói
Search Tìm kiếm
Next Tiếp theo
Information on the selected item Thông tin về phần được chọn
Force Bắt buộc
Force the removal of a package even if it is referenced in a collection. Bắt buộc gỡ bỏ gói cả khi gói được tham khảo trong tập hợp
without depends không có phụ thuộc
For collections: install or remove will not install/remove the dependencies Với các tập hợp: cài đặt/gỡ bỏ sẽ không tác động đến gói phụ thuộc
Architectures Kiến trúc (hệ thống)
Reset changes Bỏ qua thay đổi và đưa về cài đặt mặc định
Configuration Cấu hình
Default settings Thiết lập mặc định
Paper settings Thiết lập kiểu giấy
Re-initialize file database Tạo dựng lại dữ liệu tập tin
Re-create all formats Tạo lại mọi định dạng
Uninstallation Gỡ bỏ cài đặt
Please use the \"Add/Remove Programs\" from the Control Panel! Vui lòng dùng chương trình quản lý phần mềm ở Control Panel!
Really remove the complete TeX Live %s installation?\nYour last chance to change your mind! Bạn thật sự muốn gỡ bỏ hoàn toàn cài đặt TeX Live %s?\nĐây là cơ hội cuối để bạn đổi ý đấy!
Current package repository: Nguồn cài đặt hiện tại:
Load Nạp
Press this button to load the database from the package repository. Nhấn nút này để nạp dữ liệu từ nguồn cài đặt gói.
Change package repository from where packages are fetched at installation and update time. Đổi nguồn cài đặt gói từ nơi các gói sẽ được tải về lúc cài đặt hay cập nhật.
Turn on debug mode. Bật chế độ gỡ lỗi.
Adding packages Đang thêm gói
Install selected Cài đặt phần đã chọn
The database of the package repository has not been loaded.\n\nPlease use the \"Load\" (and possibly \"Change\") button to do so. Dữ liệu của nguồn cài đặt gói không được nạp.\n\nVui lòng dùng \"Nạp\" (và có thể \"Thay đổi\") để làm việc này.
Updating packages Đang cập nhật gói
Update all Cập nhật tất cả
Update selected Cập nhật phần được chọn
Removing packages Đang gỡ gói
Remove selected Gỡ phần được chọn
Please click on an item on the left for details Hãy click chuột vào phần tử ở bên trái mô tả
...please change me... ...vui lòng thay đổi...
No updates found.\n\nYour installation is set up to look on the disk for updates.\n\nIf you want to install from the Internet for this one time only, click on the \"Change\" button above and select \"Default net package repository\" (or any other package repository you know to be working).\n\nIf you want to change it permanently, go to the \"Configuration\" Tab and change the default package repository. Không có cập nhật nào.\n\nBộ cài đặt sẽ tìm kiếm các cập nhật trên đĩa cứng.\n\nNếu bạn muốn cài đặt từ Internet tạm thời cho lúc này, hãy chọn \"Thay đổi\" (ở trên) và sau đó chọn \"Nguồn Net mặc định cho các gói\" (hoặc bất cứ nguồn internet cho gói nào bạn biết).\n\nNếu muốn thay đổi lâu dài, hãy vào phần \"Cấu hình\" và thay đổi nguồn cài đặt.
Everything up-to-date! Mọi thứ cập nhật đến bản mới nhất!
Updates for the tlmgr are present.\nInstallation and upgrades won't work without being forced.\nPlease go to the update screen and press the \"update all\" button.\nThe program will terminate after the update.\nThen you can restart the program for further updates. Cập nhật cho tlmgr: mới nhất.\nCài đặt và nâng cấp không làm việc nếu không có ép buộc.\nHãy đến cửa sổ cập nhật và chọn \"cập nhật tất cả\".\nChương trình sẽ đóng lại sau khi nâng cấp.\nSau đó bạn có thể khởi động lại chương trình cho các cập nhật khác.
Change package repository Thay đổi nguồn cài đặt các gói
New package repository: Nguồi cài đặt mới:
Warning Window Cửa sổ cảnh báo